இது எனது கல்லூரி முதலாம் ஆண்டில் 19 வயதில் தொடங்கிய சம்பவம். நான் எப்போதுமே எனது தெருவில் விடுமுறை...
இந்த கதை இல்லை அனுபவம் கொரோனாவின் தயவால் ஊரடங்கு காலத்தில் நடந்த உண்மை சம்பவம். ஊரடங்கு வந்தாலும் வந்தது...