அத்தை மற்றும் பெண்கள் – 6 – Athai Mattrum Pengal 6

Support Link: Click Here
Tamil Dirty Stories in Audio - இனி தமிழ் செக்ஸ் கதைகளை கேட்டு மகிழுங்கள்.

Support Us Link: – Click Here

For Audio: – Click Here

Audio: – 

Read: – Previous Part: – அத்தை மற்றும் பெண்கள் – 4

Tamil Sex Stories – இழந்திருந்த” ள்.. அவர’ அப்படி சுத்தம் 0பரட்டபல் கட்டிலுக்கு பிசலே படுத்திஞ்சஞ்சி எள் மர மர

விழிதுகிகசள்வ’ ரீ,, றேபஸீவீர்பய்பர்ப்|ப்பி அழளரல் அத்லத சத்தம்0ப|ட1மல் யரருலடய லக எள்று
தன’ கண்கர்ல் பீர்ச்ட்சியுடள் எழுத்து பபர்த்தரரடி.

அது அவளிள் மகள் கை எள்பதை கண்டதும்.அதுவும் அவள் ழுழித்துக்கிபபீண்டு எங்கலஎபீய
ப’ ர்த்து கிகாண்டிழ்ப்பது அத்ளதக்ரு சீபருப்பயத்தை உண்டு பண்எரியது தசள் மற்ரிறரருவருட்ஸ்
ஒப்பளத தள’ மகள் பரர்க்கிறப-ள் எள்றஎண்ணம் அவள் குற்ற உண்ர்ச்சிளய பீமலும் அதிக
பழ்த்தியது.. ஆனரல் அவள் மகசேய’”லதம்பற்றியும் கலவை பட ‘மல் அவள் அம்மப
ஓப்பலத சசித்து பசரீத்துசீகபன்படிருந்த’, அத்லதபயந்து பன்ளள விளக்க முற்பட்டரள்,
திமிறிப்பஸ்.. .3ள||ல்நபன் விடவில்லல அவள் பீமல்இறுதி/பரப- நபவ் படுத்துக்கெரண்6டள்..
இரலரெடு திமிடங்காபீல் அவளது தியீபீ அட ப்கிப்பீபபபாது,

சுப்ரஜ’வும் எள் சீயாபனைப்படி அவவ் அம்மஈ லிள் புஸ்ளடனய 13நபீஸ்ட ஆர ம்பீத்தரள்
இதலளல் “வ’ அத்சுதங்கீ பயம் லீல்கி சபீமம் முள்னேறியது அதளரல் அத்ளத எள்ளள இறுக்பீ
கட்டிபிடிநுகிசுரர்டய. இப்கீபயுது நரறும் அத்தையின் சம்மதம் கிளடத்துவிட்டதஷீ)
சுப்ரஜ’லவபுழ் கீசர்த்து அலண்த்கீதள் என’ ஒரு டடலுக்கு அடியில் தரீபும் அகலுமா சு சீபள்டு
உடல்சுள’ தசுங்க்கிகாண்டிகுந்தள.. கிமல்ல எள் கபதிள் அருகில் வந்து “ல்பீசாம் உள’
(‘பேரவை தப!’ என்றரள் சற்று 0கா|பம|| உ- நரன் ப-டளே பதில் “துவும் கியர்சல்வயசல் சுப்ரஜ”
அழ்கில் கிசன்று கிசுகிசுத்கீதன’, முதகில் முடி|பாது சாள்று எசரன்னவள் நசள் அவ்லல

TAMIL AUDIO SEX STORIESமுளந்த்ததும் சரி எள்று ஒப்புகிகரண்டஈள்.. ந’ள் மீண்டும் அத்னத பீமல் பளழய மரதிரி படுக்க
அத்ளத அவகிட்ட எள்ள சீசாள்ள எள்று கேட்டாள். உடனே நபன் ரிபரீறுத்திருந்து பஈருங்க
எள்று ரிகா ல்லி அத்தைளய உதட்0ட|டு உதடு சேர்த்து (ழத்தம் பத்தீரேஉஏப்பு அந்த 0நப’: பரர்த்து
சுப்ரஜ’ என்னில் இருந்து விலகி சற்நு கீரேழ சீசள்று அவள் நரக்கால் அவன் அம்மரவிள்
புண்லடக்குள் 0பரய் வந்து கிகர ண்டிருந்த என” க்ஸ்ளிஸப உருவீ பீவளிரேப எடுத்துவிட்டு அதீத
அவச” வ|ய் லவத்தபள். ஆம் அவன் அம்மர புண்ளடளய மகனே நரீக்கு விட்டு
துஎ-பவிளரள். அப்பீப|துத|ள் அ} தைபீள் கண்உவில் அப்படி ஒரு உண்ச்ச்சி உலந்த கரமத்லத
,யள் முதலில் க்ஸ்பீட- இப்பேசது அத்ளதபீய எள்லன இறுக்கி வீ-டி பிகாஸ்ள ந|ள் எள்ள
செய்எகிதள்று தே|ரிய|மல் நிலகந்பீதன் அந்த 01,”!- பரீர்த்து நரீனும் அத்லத புண்லட-*’குள் என’

புலவு றுலழக’* முற்பட அது அத்தை புண்ளடலய ,நுக்கி பிகரன்டிழ்ந்த ப்ப்|ஜ”லிள் நாக்கில்
6பரப் கன கட்சிதமரய் 0ப|ய் நிள்றதடஅவளும் குறிப்பறித்து எள் புலவு மிகுந்த சிசமக்மஞக்கு
இளடபில் அலது அவ! அம்மப வின’ புண்லட அருபீக பிடித்து னவந்து ஓருடேசா ழ்க்கிலபவ்,,

எப்கள் இருவழ்க்கும் 0சர்த்து கப: சுகம் கிகா டுதுகெரண்டிருத்தாவ் சுப்ரஜர.. எளக்கு உச்சம்
அளபபும் 0நாம் ரிந்ருங்குவசுத -ரீ-‘ர்ந்த நான் வீ”* ர்ப்டுபடுகி0க’ள்ளதர்^”* அத்ளதயிம்
இழ்ந்த விலய்க்எபர்ட். அப்படிபீய க்கீழ கிசஸ்று ந||றும் அத்தைளெ புண்ளடயிடம் கிசர்யீறக்!..
சிறிது 0நாம் றஈலும் கப்சஜபீவும் அத்னதபிக்’ ஆளுக்கு ஒரு கிதபடபிவ் படுத்துக்எசபஸ்டு அவள்
புண்லடளய மபறி மபறி ழ்க்கிபீனரம்”

அப்0ப|துத|ன் அவ& முதல் உச்சதனத அலடந்தரள்” பகீப-ள் இழ்பபீ தலலயிலும் அவளது
லககாபல் முடிலய எகரத்தரக டீடித்து தள் புஸ்ளட யில் வைத்து அநுழ்வி
பிடித்துஎசபீனீபடரீள்பஇப்பீபரநு நாணி வப்ரஜஈனவ கீமசீல 6ப’ய் அவர” அம்உரவிடம் படுக்க
கீசால்லி அவர” புங்ளடளய நக்க ஆரம்பீக்க அயலே” அவள் அம்மஈளிஎ” மர்ச்பில் பஎல்
குஞ்சிகஈஸ்டிஞ்நரரள்.- அத்ளதயும் அவ” மக” மனீபில் பப!) குடிபளதயும். நயர்ச் அவள்
ம்கள்ம்புண்லடலய ந்த்ஞ்சாதைபும் கண்கிகா ட்டபுஉல் பஈர்த்துசீக-“ண்டிருந்தாப இறுதிபில்
சுப்ரஜ’ஷம் உச்சத்லந அலடந்தவஎயய் அவர” உடம்ளப எகிறி “கிதி குதி** அத்ளததபள்
அவளள இறுக்கி அளல்பத்து அவள” சதீதம்